Zum Inhalt springen

Arboretum

Naturpark an der Kirche

Přírodní park u kostela

Der Ort befindet sich am nordwestlichen Rand der Gemeinde Polevsko, hinter der Kirche. Ursprünglich handelte es sich um einen kleinen Mischwald mit Ahornen, Birken, Eschen und Fichten. Der Bewuchsbefand sich auf einem stark gegliederten, steinigen Gelände mit einer Überhöhung von bis zu 14 m.

Lokalita se nachází na severozápadním okraji obce Polevska, za kostelem. Původně se jednalo o smíšený zapojený lesní porost se zastoupením javorů, bříz, jasanů asmrku. Porost stromů se nacházel na výrazně členitém kamenitém terénu s převýšením až 14m.

 

Nach dem Entwurf der Gesellschaft SAFE TREES GmbH (Ing. Andrea Řezníčková) wurde auf diesem Gelände ein Park mit Naturelementen angelegt, der zur Erholung, zum Spielen und zum Unterricht einlädt und gleichzeitig Kleintieren einen Lebensraum bietet. Ein Besuch ist für alle Alterskategorien lohnenswert.

Výsledkem realizovaného návrhu společnosti SAFE TREES,s.r.o. (Ing. Andrea Řezníčková) je vytvoření parku s přírodními prvky, který slouží k odpočinku, hrám i výuce aje zároveň útočištěmi pro drobné živočichy. Důvod návštěvy si zde naleznou všechny věkové kategorie.

 

Wichtigstes Ziel war, die biologische Attraktivität der Lokalität zu steigern und die Besucher besser über die Zusammenhänge der Biodiversität zu informieren.

Zásadním požadavkem řešení bylo i zvýšení biologické atraktivity lokality a zlepšení informování účastníků o souvislostech biodiverzity. Na ploše byla vytvořena celá řada biologicky atraktivních prvků (mikrohabitatů) pro celou řadu organismů - zejména bezobratlé a obratlovce.

Bilder-Waben-Polevsko-p-800

Im Park wurden zahlreiche biologisch attraktive Elemente (Mikrohabitate) für eine ganze Reihe von Organismen – insbesondere für Wirbellose und Wirbeltiere - errichtet. Durch geeignete Zusammensetzung der Gehölz- und Pflanzenarten werden Mosaikstruktur und Vielfalt des Bewuchses erzielt und dank der Biodiversität kann die Lokalität auch besser genutzt werden.

Ovlivnění druhové skladby dřevin a rostlin dále přinese zýšení mozaikovité struktury a pestrosti porostu a zlepšení jeho využitelnostiz pohledu biodivertzity lokality.

 

Im Park wurden mehrere Flächen mit verschiedener Funktion definiert, die durch einen Pfad aus Naturmaterial verbunden sind. Der Weg führt durch den untersten Teil des Geländes und bildet einen kleinen und einen großen Rundgang.

V parku bylo vyčleněno několik ploch srozdílnou funkcí, které propojuje pěšina zpřírodního materiálu. Cesta prochází nejnižší části terénu a vytváří malý a velký vycházkový okruh.

 

Projektumsetzungszeit:  6. 3. 2017 – 30. 9. 2020

Doba realizace projektu: 6.3.2017 – 30.9.2020

waben-side-element
Info-Icon

Hürdenstrecke / Překážková dráha

Für aktivere Besucher, von einfachen Elementen, insbesondere Balken, einem Gurt zum Darübergehen und Balancieren und einem auch zum Liegen geeigneten Kletternetz.

Dráha je určena pro aktivnější návštěvníky. Je složena z jednoduchých prvků zejména kladin, popruhu na přecházení a šplhací sítě vhodné i na ležení.

Hürden
Info-Icon

Picknick- und Erholungsraum / Piknikový a odpočinkový prostor

im zentralen Teil des Parks im leicht gewellten Gelände. Die Fläche ist sonnig, fast ohne Bäume mit gepflegtem Rasen zum Liegen und für Picknick.

prostor v centrální části parku na mírně klenutém terénu. Plocha je slunečná téměř bez stromů s udržovaným trávníkem pro ležení a pořádání pikniků.

Liegeplatz
Info-Icon

Raum für Kleintiere / Prostor pro živočichy

die Fläche zeigt Wohnräume verschiedener Lebewesen, so ein Insektenhotel, ein Hummelhaus, einen Igelbau, ein Vogelnisthaus, ein Vogelfutterhaus, ein Versteck für Reptilien und eine Tränke. Dabei werden die einzelnen Elemente und deren möglicher Nutzer beschrieben.

plocha je věnována ukázce obydlí různých živočichů a hmyzu. Umístěn zde byl hmyzí domek, domek pro čmeláky, domek pro ježky, ptačí budka, krmítko pro ptáky, úkryt pro plazy a pítko s popisem jednotlivých prvků a jejich možných uživatelů.

Bienenhotel
Info-Icon

Küchengarten / Jedlá zahrada

Bäume und Sträucher mit essbaren Früchten säumen den Weg. Der ursprüngliche Bewuchs von Bärlauch wurde als Bestandteil des Gartens beibehalten und durch das Anpflanzen von Erdbeeren in der sonnigeren, trockeneren Ecke des Gartens ergänzt.

plocha se stromořadím jedlých stromů podél cesty doplněná o množství keřů s jedlými plody. Původní orost česneku medvědího byl zachován jako nedílná součást jedlé zahrady a byl doplněn o výsadbu jahodníku obecného situovaného do slunnější a sušší části jedlé zahrady.

Beschilderung
Info-Icon

Alpinum, Geröllfeld / Skalka, suťové pole

auf dem bestehenden Gelände wurde ein Alpinum mit Anpflanzungen von Alpinblumen und regionalen Kräutern eingerichtet. Der obere Teil des Geröllfeldes wurde mit Bergkiefern bepflanzt.

na stávajícím terénu byla vytvořena skalka s výsadbou zejména skalniček a místních bylin. Horní část suťového pole byla osázena klečí.

Gerföllfeld