Zum Inhalt springen

a. d. Eigen

Bienenweiden

Včelí pastviny

Spezifisches Ziel des Projektes war es die Bekämpfung und die Koordinierung von präventiven Maßnahmen gegen die grenzüberschreitende Verbreitung von Bienenkrankheiten zu pilotieren. Hierbei wurden neben der imker-spezifischen Themenstellung die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich gemeinsamer Landschaftspflege im tschechisch-sächsischen Grenzgebiet zur Steigerung der Biodiversität koordiniert und umgesetzt.

Specifickým cílem projektu byla zejména koordinacepreventivních opatření v boji proti přeshraničnímu šíření včelích onemocnění ajejí pilotní ověření. Byla pojmenována společná, pro včelaře specifická, tématapro přeshraniční spolupráci v oblasti péče o krajinu v česko-saském příhraničía byla zahájena koordinovaná spolupráce. Realizovaná opatření jsou zaměřenazejména na udržení a podporu rozmanitosti druhů a původních biotopů.

 

Die geplanten Maßnahmen zielen vor allem auf den Erhalt und die Unterstützung der Artenvielfalt und der ursprünglichen Biotope ab. In der Stadt Bernstadt wurden bisher nicht genutzte Flächen aufgearbeitet und diese durch Schaffung von Lebensräumen für verschiedene Tierarten (z.B. Bienen und andere blütensuchende Insekten, Igel und Kleinsäuger) vorbereitet.

Ve městě Bernstadt byly ošetřeny dosud nevyužívané plochya na nich byly připraveny podmínky pro život různých druhů živočichů (např.včely a další hmyz vyhledávající květy, ježci, drobní savci).

 

Die bearbeiteten Flächen der Stadt Bernstadt auf dem Eigen, sind entweder Verkehrsbegleitgrünflächen mit einer intensiven Pflege (Mahd) oder Weideflächen mit geringer Artenvielfalt.

Plochy, kterých se tato opatření ve městě Bernstadt aufdem Eigen dotkla, jsou buď dopravní doprovodné zelené plochy s intenzivní péčí(sečení) nebo louky s nepatrnou rozmanitostí druhů.

 

Ziel der Maßnahme ist es, die Artenvielfalt und somit das Angebot von Nahrung und Lebensräumen für Insekten und Kleintiere auf allen bisher zumeist intensiv genutzten Flächen zu erhöhen.

Cílem opatření je zvýšit rozmanitost druhů a s tímsouvisející nabídku potravy životního prostoru pro hmyz a drobné živočichy navšech dosud většinou intenzivně využívaných plochách.

 

Erreicht wird dies durch folgende Maßnahmen:

Toho bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:

Anpflanzung von Sträuchern und Einzelbäumen in Gehölzgruppen, die mit ihrem Pollen und Nektar für Insekten eine Nahrungsgrundlage bilden.

Výsadba keřů a samostatných stromů ve skupinách dřevin,které svým pylem a nektarem nabízí potravu pro hmyz.

Erhalt eines Teils der vorhandenen Grasnarbe.

Zachování části stávajícího travního pažitu.

Verringerung der Mahd auf diesen belassenen Wiesenflächen, Ziel ist eine zweischürige Mahd (Ende Juli / Ende September). Somit können sich Gräser und Wiesenblumen auf den Flächen weiter ansiedeln und kommen zur Samenreife. Diese Maßnahme erhöht, ergänzend zu den gepflanzten Sträuchern und Bäumen, das Blüh- und Nahrungsangebot auf den Flächen auf natürliche Weise. Überwiegend wurden gebietsheimische Pflanzen verwendet.

Snížení sečení na těchto ponechaných lučníchplochách – cílem je dvoufázové sečení (konec července/ konec září). Totoumožní, že na těchto plochách opět porostou traviny a luční kvítí a dorostou ažk uzrání semen. Tato opatření, společně s vysazenými keři a stromy, zvýšípřirozenou cestou nabídku potravy na těchto plochách. Rostliny, které bylypoužity, pocházející převážně z této oblasti.

waben-side-element