Zum Inhalt springen

Das Bienen-Gesundheits-Mobil

Mit den Bienen zum Nachbarn fliegen...
Letět se včelami k sousedům...

Bienenmobil-compress

Mit den Bienen zum Nachbarn fliegen...

Letět se včelami k sousedům...

… unter diesem Titel wird seit 2017 ein Kooperationsprojekt zur Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der gemeinsamen Landschaftspflege im tschechisch-sächsischen Grenzgebiet umgesetzt.

… pod tímto heslem je od roku 2017 realizován kooperační projekt k dalšímu rozvoji přeshraniční spolupráce v oblasti společné péče o krajinu v česko-saském příhraničí.

 

Die geplanten Maßnahmen zielen vor allem auf den Erhalt und die Unterstützung der Artenvielfalt und der ursprünglichen Biotope ab. Ein Hauptziel des Projektes ist die Koordinierung von präventiven Maßnahmen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Verbreitung von Bienenkrankheiten.

Plánovaná opatření směřují především k zachování a podpoře rozmanitosti druhů a původních biotopů. Hlavním cílem projektu je koordinace preventivních opatření v boji proti přeshraničnímu šíření včelích chorob.

 

Mit einem Bienen-Gesundheits-Mobil unterstützen wir die regionalen Imker und die Veterinärämter auf deutscher und tschechischer Seite bei der Eindämmung von Krankheitsbefall bei Bienenvölkern..

Díky mobilní včelí zdravotní stanici (tzv.Bienen-Gesundheits-Mobil)podporujeme regionální včelaře a veterinární správy jak na německé, tak na české straně při napadení včelstev chorobami a při mírnění jejich následků.

Das Bienen-Gesundheits-Mobil

Mobilní včelí zdravotní stanice

Wir haben da ein Problem erkannt…

Zjistili jsme problém…

… In der Vergangenheit traten bei Bienen immer häufiger Krankheitssymptome bis hin zu meldepflichtigen Erkrankungen auf, wie z.B. die Amerikanische Faulbrut. Bei vielen Imkern verbreitete sich schnell Ratlosigkeit- wird dann auch noch von Seiten der Veterinärbehörden die Sanierung und Desinfektion eines Bienenstandes angeordnet, so ist in den wenigsten Fällen beim Imker oder den Vereinen vor Ort das benötigte Material für den fachgerechten Einsatz vorhanden.

… V minulosti se u včel stále častěji objevovaly symptomy onemocnění nebo choroby, které musí být povinně hlášeny, např. morvčelího plodu. Mnoho včelařů rychle propadlo beznaději – pokud dojde ze strany veterinárních úřadů k nařízení sanace a likvidaci včelstev, mají včelaři nebo místní spolky málokdy k dispozici materiál potřebný k odbornému zásahu.

… und nach einer Lösung gesucht…

… a poté hledali řešení…

… Durch das Projekt steht nun ein sogenanntes Bienen-Gesundheits-Mobil zur Verfügung. In einem PKW-Anhänger sind alle Materialien enthalten die notwendig sind, um die Bienenstände im Seuchenfall zu desinfizieren. Zu den wichtigsten Materialien gehören: Dampfwachsschmelzer, Tonnen zum Desinfizieren der Bienenbeuten, Abflammgeräte, Hochdruckreiniger, Schutzbekleidung, Desinfektionsmittel und Materialien zur Probenentnahme.

… Díky projektu je nyní k dispozici tzv. mobilní včelí zdravotní stanice. V přívěsném vozíku se nachází všechen materiál potřebný k tomu, aby mohla být včelstva v případě epidemie dezinfikována. K nejdůležitějším materiálům patří: pařák na vosk, nádoby na dezinfekci úlů, přístroje na vypalování, vysokotlaký čistič, ochranné oděvy, dezinfekční prostředky a materiály k odběru vzorků.

… und nun zum Einsatz:

… a nyní kzásahu:

Das Bienen-Gesundheits-Mobil kann sowohl auf deutscher als auch auf tschechischer Seite eingesetzt werden. Der Standort des Gesundheits-Mobils befindet sich im Lebensmittelüberwachungs-und Veterinäramt des Landkreises Görlitz in Löbau. Von dort aus wird der Einsatz des Mobils koordiniert. Im Seuchenfall kann somit schnell gehandelt werden, wenn die Imker vor Ort nicht über die notwendigen Materialien zur Bekämpfung verfügen.

Mobilní včelí zdravotní stanice může být použita jak na německé, tak na české straně. Stanoviště mobilní stanice se nachází na Úřadu pro kontrolu potravin a veterinárním úřadu Zemského okresu Görlitz v Löbau (Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises Görlitz in Löbau). Odsud je koordinováno použití mobilní stanice. Jestliže místní včelaři nedisponují prostředky k potření nákazy, je tedy možné v případě epidemie rychle jednat.

AUSSTATTUNG

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Welche Gegenstände sich genau in diesem Mobil befinden und wozu sie dienen, können Sie in dieser Broschüre nachlesen.

Jaké předměty se přesně v přívěsunacházejí a k čemu slouží, si můžete přečíst v této brožuře.